Obecná společná ustanovení o finančním leasingu – Zákony v ČR

1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud a) je při vzniku smlouvy 1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede…

Obecná ustanovení o předmětu daně – Zákony v ČR

(1) Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. (2) Předmětem daně nejsou a) příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku…

Základ daně a položky snižující základ daně – Zákony v ČR

(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6. (2) U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu…